Kolkata has honoured with the prestigious award+

Kolkata has honoured with the prestigious award